Contributie

Contributie (regelingen)

De contributie dient tijdig per lopend jaar te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de Vereniging Mars en Mercurius ( IBAN NL73ABNA0500385483). Bij achterstalligheid behoudt de vereniging zich het recht voor passende maatregelen te nemen.

De penningmeester is bevoegd om contributie ontvangsten, waarbij de persoonsnaam, woonplaats, factuurnummer en/of lidnummer ontbreken te retourneren ( de penningmeester is dus niet verplicht uit te zoeken welk lid er schuil gaat achter een vermelde bedrijfsnaam).

De jaarlijkse contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en bedraagt nu € 100,00.
Hiervoor geldt een betalingsregeling:

  • Bij betaling vóór 1 april  geldt de basiscontributie van € 100,00;
  • Bij betaling na 31 maart  doch vóór 1 juli  wordt de basiscontributie verhoogd met € 20,00 tot € 120,00;
  • Is de contributie op 30 juni  nog niet voldaan, dan wordt de basiscontributie verhoogd met € 40,00, zodat dan € 140,00 verschuldigd is.

Indien het lidmaatschap wordt aangegaan in de loop van het jaar, wordt de contributie voor dat nog lopende jaar naar verhouding bepaald.

Realisatie: verenigingenweb