Contributie

Contributie (regelingen)

 

De contributie dient tijdig per lopend jaar te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de Vereniging Mars en Mercurius ( IBAN NL73ABNA0500385483). Bij achterstalligheid behoudt de vereniging zich het recht voor passende maatregelen te nemen.

De penningmeester is bevoegd om contributie ontvangsten, waarbij de persoonsnaam, woonplaats, factuurnummer en/of lidnummer ontbreken te retourneren ( de penningmeester is dus niet verplicht uit te zoeken welk lid er schuil gaat achter een vermelde bedrijfsnaam).

Het Bestuur heeft in de recente Algemene Ledenvergadering de contributie vastgesteld op € 135,00.
Hiervoor geldt de volgende betalingsregeling:

  • Bij betaling vóór 1 april  geldt de basiscontributie van € 135,00;
  • Bij betaling na 31 maart  doch vóór 1 juli  wordt de basiscontributie verhoogd met € 20,00 tot € 155,00;
  • Is de contributie op 30 juni  nog niet voldaan, dan wordt de basiscontributie verhoogd met € 40,00, zodat dan € 175,00 verschuldigd is.

Voor nieuw toetredende leden geldt de volgende regeling:

  • Het entreegeld is vastgesteld op  € 70,00;
  • Wie lid wordt vóór 1 juli betaalt   € 70,00 entreegeld plus de basiscontributie van € 135,00;
  • Wie lid wordt  na 30 juni betaalt € 70,00 entreegeld plus de helft van de basiscontributie zijnde € 67,50.

Aan de leden die op 30 juni hun contributie nog niet betaald hebben, zal de penningmeester  een digitale factuur sturen met het verzoek de dan verschuldigde contributie ad € 175,00 vóór 1 november te betalen. Ook nieuwe leden ontvangen een digitale factuur met de som van het entreegeld en de te betalen basiscontributie.

Realisatie: verenigingenweb