Contributie

Contributie (regelingen)

De contributie dient tijdig per lopend jaar te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de Vereniging Mars en Mercurius ( IBAN NL73ABNA0500385483). Bij achterstalligheid behoudt de vereniging zich het recht voor passende maatregelen te nemen.

De penningmeester is bevoegd om contributie ontvangsten, waarbij de persoonsnaam, woonplaats, factuurnummer en/of lidnummer ontbreken te retourneren ( de penningmeester is dus niet verplicht uit te zoeken welk lid er schuil gaat achter een vermelde bedrijfsnaam).

Er is geen sprake meer van entree geld.

De jaarlijkse contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering (sinds Corona jaarlijks) vastgesteld en bedraagt nu € 75,00.

Voor betaling geldt de vokfgende regeling:

  • Bij betaling vóór 1 april  geldt de basiscontributie.
  • Bij betaling na 31 maart  doch vóór 1 juli  wordt de basiscontributie verhoogd met € 20,00
  • Is de contributie op 30 juni  nog niet voldaan, dan wordt de basiscontributie verhoogd met € 40,00.

Indien het lidmaatschap wordt aangegaan in de loop van het jaar, wordt de contributie voor dat nog lopende jaar naar verhouding bepaald.

Realisatie: verenigingenweb